Sjuk humor.

 Ett budskap som de båda läkarstudenterna missat, möjligen beroende på avsaknad av den förra kroppsdelen, en avsaknad som man som läkaraspirant rimligen borde noterat
 
Två läkarstuderande har ( under två hela veckor!) stängts av därför att de under en föreläsning skickat en lapp till en kvinnlig studerande där de skrivit (förmodligen med uppbådande av hela sin intellektuella kapacitet) "Du kommer att bli våldtagen inatt."
Kvinnan  chockades och lämnade lappen till föreläsaren som uppmanade den eller de skyldiga att träda fram, vilket de, otroligt nog, inte gjorde. De kontaktade senare kvinnan och förklarade att hotet "inte var allvarligt menat", vilket på svenska förmodligen betyder att det var ett skämt. Om denna hypotes stämmer kan man bara varna kvinnor för att befinna sig  i närheten av de båda blivande läkarna när de är allvarliga.
Kanske var de båda lustigkurrarna obekanta med Hippokrates,f.ö. en gammal vän till Argus,( se där, då fick han det sagt! Metusalems anm.) och hans etiska regler för läkare.
 
Kanske tänker de båda doktorerna in spe ungefär så här;
 
Vi är inte riktigt vid våra sinnens bruk
därför är vår humor aningen sjuk
och vi kan den inte bota
för vi fattar inte ett jota
 
om hur våra hjärnor ska fungera
kan man dem kanske operera
så att de tänker mer normalt
och inte bara animalt.
 
 
 

Klockan klämtar för dig.

En numera sällsynt syn.
 
Mätningarna vid Mauna Loa visar att mänskligheten med förenade ansträngningar nu lyckats uppnå en koldioxidhalt på 400 ppm i atmosfären. Datorsimuleringar som gjorts visar på att utvecklingen blir irreversibel vid 445 eller 450 ppm, en skillnad som i sammanhanget är marginell då den högre siffran uppnås på 2.5 år. Det skulle alltså ta oss 25 år att svinga oss upp dit.
Klimatförskjutningarna har nu nått en nivå som påverkar djurens biologiska klocka, älgens reproduktionsnivå har halverats och älgkalvar föds så sent på sommaren att de inte hinner växa sig tillräckligt starka för att överleva sin första vinter. Älgen är långt ifrån det enda drabbade djuret och också inom floran försvinner arter i en ökande takt. Den enda art som idag förefaller opåverkad och på gränsen till medvetslös, i detta som i en hel del andra sammanhang, är människan. 
 
Det är hög tid att med John Donne säga; Sänd därför aldrig bud att fråga vem klockan klämtar för, den klämtar för dig.
 
En filosofiskt lagd medlem av arten Alces tänker möjligen om arten Homo Sapiens (en art som även Argus tillhör, något han dock inte slår sig för bröstet för) som den har den tveksamma förmånen att dela habitat med;
 
Tja, klockan den bara går och går,
men hur fort är det ingen människa som förstår,
snabbt som vatten rinner varje minut
och snart har tiden runnit ut
 
men människan fortsätter som hon alltid gjort,
på vägen mot apokalypsens port
och drar alla arter med sig i djupet,
över det sista och brantaste stupet.
 
 
 
 

Mea culpa?

 Oansvarig?
 
Statmininstern har,  förmodligen efter att ha legat sömnlös ett par nätter och funderat på saken, kommit fram till att det är Husbyborna själva som bär ansvar för sin brinnande stadsdel. Eftersom han inte meddelat något annat bör detsamma gälla för de sex-sju andra förorter i Stockholmsområdet som drabbats av liknande vandalism. En konsekvens av ministerns tänkande blir förstås att det är Husbyborna själva som ska lösa problemen. Riktigt hur detta ska gå till avstår dock ministern från att förklara. mer än i synnerligen vaga ord om att " alla måste ta sitt ansvar",vilket knappast lär bita på mordbrännare och stenkastare utrustade med lika stor ansvarskänsla som en "känslolös idiot". 
Att politikerna skulle ha minsta form av ansvar för händelserna tycks inte för en sekund föresväva ministern.
"Detta är återigen ett exempel på hur det personliga ansvaret för avskyvärda handlingar upplöses och blir diffust" Niclas Sennerteg Warszawas bödel.
 
Kanske rör sig följande tankar i huvet på en gammal minister;
 
Jag vill  som minister sitta kvar,
men utan att  ta nåt ansvar,
jag vill bara fatta beslut
sen får andra reda ut,
 
konsekvenserna som besluten får,
jag bara hoppas på fyra nya år,
som statsminister i ett land
även om det står i brand.
 
 

Teknikens under och människans blunder.

                                                         
 För komplicerat tekniskt hjälpmedel för socialtjänsten i Malmö,
borde den kanske begränsa sig till detta?
 
Socialtjänsten i Malmö har lyckats med konststycket att under tio års tid skicka hemligstämplade familjeutredningar till en bilverkstad i stället för berörd adressat. I det senaste fallet handlade det om en misstänkt barnvåldtäkt, alltså mycket känsliga uppgifter. Problemet ska bero på att personalen (på tio år) inte lyckats lära sig att när de faxar internt ska de inte slå något riktnummer. Detta måste vara ett mycket svårslaget  rekord i inlärningssvårigheter och allmänfarlig dumhet. Det är oerhört beklagligt säger sektionschefen på infantilsvenska och det är nog tunnsått med människor som protesterar mot detta uttalande.
 
Argus antar att en socialsekreterare i Malmö kan sucka;
 
Teknik tycker jag är svårt till max,
till exempel det här med fax
när jag ska slå ett nummer
känner jag mig som en riktig dummer
 
då brukar jag ta en chans
för alltid hamnar väl faxet någonstans,
kanske hos någon intelligent person
som befordar det till berörd institution.
 

Tolerans utan sans.

Försommarkväll i Husby.
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt uppmanade för en tid sedan till större tolerans från infödda svenskars sida gentemot invandrare och/eller flyktingar. På någon månad har Stockholmsförorterna Tensta,Brandbergen, Husby och Fittja drabbats av en gruppvåldtäkt och tre upplopp. Att gruppvåldtäkten i Tensta,som myndigheterna försöker tiga ihjäl,skulle ha begåtts av infödda svenskar utesluts av det faktum att så många sådana att de kan bilda en grupp knappast går att leta upp i förorten.
Motivet till upploppet i Husby sägs vara att polisen skjutit en 69-årig man, detta efter att polisen förhandlat i två timmar med mannen som höll en kvinna som gisslan och attackerade poliserna med machete. Upplopet i Fittja tycka vara ett rent sympatiupplopp. Det är svårt att se hur dessa händelser skulle kunna bidra till en ökad tolerans.
Tanken att flykting och invandrarströmmen som når Sverige kanske kan vara något överdimensionerad i förhållande till samhällets förmåga att ge arbete och bostäder  tycks aldrig  föresväva politikerna.
Alla folkgrupper mår bra av uppblandning och påverkan av andra kulturer, vi har ett genialiskt latinskt alfabet och  ett lika genialiskt arabiskt siffersystem att tacka för mycket. De  folkslag i världen som är helt opåverkade av andra kulturer har ännu inte åstadkommit ett eget skriftspråk. 
Det är med detta sagt inte omöjligt att det finns gränser(sic) för hur snabba och stora förändringar ett samhälle kan anpassa sig till.
 
Kanske undrar statsministern;
 
Du oändliga tolerans
var finns du nånstans
du som låter alla allting göra,
våldta, bränna och förstöra
 
inte ska man väl sätta pli,
på denna väldiga energi,
nej låt våra förorter brinna
och låt oss offra en och annan kvinna.
 
Risken finns ju förstås att William Somerset Maugham har rätt när han säger; Tolerans är ett annat ord för likgiltighet.
 

Fördumningsmedel.

Knivskarpa hjärnor samlade till överläggningar.
 
Att inte alla människor är utrustade med tillräckligt många hjärnceller för att ha kunna kosta på sig att bedöva ett antal av dem med alkohol belyses av en rapport i DN.se från en dansk (varifrån annars?) "ölstafett". En av de omtöcknade deltagarna tyckte att det var en bra idé att klättra upp på ett tåg och i brist på bromsande intellektuella   kapaciteter genomförde han också idén. En "kollega" till honom som möjligen var någon del av en promille mindre omtöcknad delade inte hans uppfattning, men ansåg att det var klokt att också klättra upp på tåget för att genomföra en räddningsaktion. Följden blev att båda ådrog sig allvarliga brännskador. Så vitt känt överlevde de "ölstafetten" och kan därför ställa upp nästa år.
 
Under ett  ovanligt tungt måndagsuppvaknande och med något mer fungerande hjärnor tänkte de båda stafettdeltagarna kanske så här; 
 
Olyckligt slutade vår stafett,
kanske skulle vi gjort på ett annat sätt,
om vi inte för ofta sagt skål
och varit så omtöcknade av alkohol,
 
men ställer man upp på en sån här aktivitet,
är det ju möjligt att man inte vet
att man blir,om möjligt, ännu mera trögtänkt,
när man sina hjärnceller i öl har dränkt.
 
Fylla är frivillig idioti, säger Seneca, en sanning lika evig som fyllan. 
 
 

Göra ont värre.

 Någon som förutsett vad som komma skulle?
 
Socialminister Ulf Kristersson vill att människor som sjukskrivits p.g.a. psykiska besvär skall ordineras arbete, d.v.s. "botas" med det som gjort många av dem sjuka. Detta inte därför att ministern tror att de skulle bli friskare utan för att antalet sjukskrivna ökat och kostnaderna stigit.(Han tycks överhuvudtaget inte fundera över anledningen till detta fenomen.)   Metoden påminner om medeltidens "sjukvård" som oftast bara hade effekten att göra de sjuka sämre och tillfoga dem smärta under "behandlingen".
Överläkaren och chefen för stressmottagningen i Göteborg,Kristina Glise, med en möjligen något större insikt i psykisk ohälsa än ministern, anser metoden "vansinnig" och kontraproduktiv, "de sjuka blir bara sjukare."
Till det kan väl bara läggas att ministern som sagt inte är särskilt intresserad av människors psykiska välbefinnande utan bara av deras kapacitet som arbetskraft.
Generellt är Argus annars av åsikten att den som inte blir psykiskt sjuk på den svenska arbetsmarknaden inte kan vara psykiskt frisk.
 
Möjligen tänker socialministern;
 
Tja, arbetsmarknaden är sjuk,
det förstår alla vid sina sinnens fulla bruk,
för den med minsta intelligens
är detta common sense
 
men detta måste arbetskraften stå ut med
och som en del i detta led
vill vi bota ont med värre 
och göra de sjukskrivna färre.
 
 
 
 
 

Sång om Sjungom.

Och den ljusnande framtid är vår.
 
I ett krampaktigt försök att förklara det faktum att en allt större del av svenska ungdomar (med ungdomar avses de i åldersgruppen 15 till 24 år) mår psykiskt dåligt, anger en författare och "specialist på psykiatri" ökad valfrihet och ett  större informationsflöde som troliga orsaker.
Vad den ökande valfriheten skulle bestå i när man inte kan välja vad man vill arbeta med eller var man vill bo, eftersom både arbetstillfällen och bostäder är bristvaror, vilket ungdomarna dagligen upplyses om via "informationsflödet", framgår inte.
Som om dessa problem inte skulle vara nog för att dämpa även den mest blåögdes studentikosa yra, står mänskligheten under det kommande seklet, med nuvarande utveckling, inför den största självförvållade miljökatastrof den upplevt
En grundläggande faktor för psykiskt välbefinnade är ett visst mått av stabilitet och trygghet i tillvaron, faktorer som idag inte är ungdomar givna.
 
En nybakad student kan kanske sjunga ungefär så här;
 
Sjung om studentens ovissa dar,
vem vet om någon framtid hen* har,
idag verkar den inte särskilt ljus,
inget jobb och inget hus 
 
nej, det känns inte särskilt tryggt,
i ett samhälle som inte är byggt
med tanke på de ungas välgång
blir Sjungom en dyster sång.
 
* Den uppmärksamme läsaren kanske lägger märke till (annars påpekar han det nogsamt Metusalems anm.) Argus spikrakt politiskt korrekta val av det könsneutrala pronominet "hen" före att inte på minsta vis förringa det ena eller andra könets utsatthet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Envar sin egen vapensmed.

Nyss utskriven.
 
I Texas(var annars?) har man "lyckats" att med 3Dskrivare printa ut skjutvapen, förmodligen har denna tekniska bedrift uppstått ur en känsla av ett det i USA och annorstädes råder en skriande brist på dessa för mänskligheten så välsignelsebringande attiraljer.
En 3D skrivare kan köpas för ca 7000(kr), en summa som ett gäng företagsamma entrepenörer rånar ihop på en halv arbetsdag,varefter de kan investera i en skrivare och sedan ha hart när obegränsad tillgång till den typ av vapen de prefererar.
Det är inte utan att denna tänkbara utveckling sänder rysningar utmed Argus ryggrad, speciellt med tanke på att det knappast finns något föremål eller medel avsett att tå kål på andra människor,inkluderande atombomber, biologiska vapen och giftgaser,som inte kommit till användning. 
Utan är vad det inte är att Argus drar sig till minnes Albert Einstein ord;;Tekniska framsteg är som en yxa i händerna på en kriminell galning.
 
 Möjligen tänker den nyblivne framgångsrike vapentillverkaren, lätt inspirerad av August Strindberg, sisåhär;
 
Äntligen har jag lyckats med 
att bli min egen vapensmed
en Kpist tillverkar jag utan besvär
och utrustar snart en egen här
 
ja, det är bäst att ni tar er i akt
för vi har tekniken i vår makt
vi kan skjuta vem vi vill
och närsomhelst go for the kill.
 
 
 
 
 

Spel och dobbel = trubbel.

 Tröst i bedrövelsen?.
 
En amerikansk man som var en fena på den världsomspännande  tivolisporten att pricka en hink med bollar i spelet Tubs of Fun har nyligen förlorat sitt livs besparingar i  just detta spel. När han utövade den i hemmets lugna vrå lyckades han så gott som hundraprocentigt träffa det åtråvärda målet (hinken). Ett tivoli dök upp på mannes hemort och utlovade som vinst en spelkonsol till den som var skicklig nog i denna ädla idrott. Mannen misslyckades och försökte på spelares klassiska vinna tillbaka sina förluster med kvitt eller dubbelmetoden, vilket innebar att han på ett par minuter förlorat 2000 dollar. Han nöjde sig dock inte med denna förlust utan gick hem och hämtade hela sitt sparkapital, vilket också detta tacksamt togs emot av tivolit.Som tröst vann mannen till slut en uppstoppad banan med rastaflätor. 
Som många andra förlorare är mannen övertygad om att spelet var riggat och har nu stämt tivolit. Vi får väl hoppas att mannen tar sig samman och med amerikansk äppelkäckhet gillar läget, men just nu känner han kanske ungefär sä här;
 
 
Jag är så styv på att kasta boll,
men i spelet gick det troll,
jag kasta och kasta utav bara f-n
men vinsten blev blott en banan
 
så nu står jag här på ruinens brant
utan en enda sparad slant,
så kan det gå när man ägnar sig åt spel
och spelet går åt helskotta fel.
 
Apropå spel kan det finnas anledning att minnas Kit Carsons ord till Vilde Bill Hickok; Kortleken är djävulens bibel, ska du veta Bill.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorg på Valborg.

 Fick polisen i Helsingborg inga pengar till detta hjälpmedel i år?
 
Polisen i Helsingborg genomförde den 30 april en hastighetskontroll på en 30-sträcka vid en skola, i och för sig ett lovvärt initiativ,Kruxet är ju bara att skolorna är stängda denna dag eftersom det är dag före helgdag, ett faktum som många svenskar blir plågsamt medvetna om dagen efter.Den aktuella dagen var alltså högsta tillåtna hastighet 50km i timmen. Poliserna lyckades dock med konststycket att missa detta kalendariska faktum, om beroende på bristande litteracitet eller avsaknad av ovanstående materiel är obekant.
De bilister som polisen haffade i sin jakt på desperados fick dock rättelse efter påpekanden från människor med en större kalendarisk insikt.
 
Möjligen vaknade en konstapel upp den 1 maj plågsamt medveten om tabben;
 
Jag känner bara en jättestor sorg,
över vår förlorade intäkt
hur kunde vi glömma Valborg
jag finner ingen ursäkt
 
för denna typ av klantighet
och slöseri med resurser
i den privata sektorn leder, som ni vet,
sådan dumhet till konkurser.
 
 
 
 
 
 
 

Brainstorm.

 Huliganer i ett intellektuellt stimulerande åsiktsutbyte om vilket det bästa laget månde vara.Lägg märke till hur effektivt de utnyttjar den kroppsdel de tänker bäst med.
 
DNn.se rapporterar idag om huliganer, de mänsklighetens atavismer som ägnar sig åt slagsmål och förstörelse i samband med framförallt fotbollsmatcher.I och för sig är kanske inte fotboll det bästa sättet att slipa hjärncellerna, men även om huliganeran tycks vara utrustade med det blygsamma mått av intelligens som är utmärkande för flertalet människor,borde de kanske fatta att de binder ris åt egen rygg. Vanligt folk kommer i allt större utsträckning avstå från att betala för att riskera att dras in i ett slagsmål med gorillor och fotbollens status som reklampelare kommer att raseras. Det är svårt att tänka sig att seriösa företag vill förknippas med denna avart av mänskligt beteende. "PEAB sponsrar AIK vars ligister leder med fyra insparkade skallar mot två för Djurgården."
 
Det kanske inte är orimligt att en huligan i ett  sällsynt ögonblick av intellektuell aktivitet tänker;
 
Jag är en riktigt tuff huligan
som härjar ute på stan
(det är det enda jag duger till
för min hjärna står praktiskt taget still.)
 
Men att sparka sönder en hjärna är inte svårt
bara man sparkar tillräckligt hårt
ett resultat som till och med jag kan uppnå
om jag använder alla min hjärnceller d.v.s. båda två.
 
 

Djävulens advokat.

 Den s.k. La Reine-mannen, Carl Gustafson på väg att göra en hederlig dagsförtjänst.
 
En rapport från den sinnesförvirringens hemvist som går under namnet svenskt rättsväsende visar att tungt kriminella tjänstgör som ombud (för andra tungt kriminella) vid Sveriges domstolar.Detta trots att rättegångsbalken kräver att ombuden ska uppfylla kravet på redbarhet.
En av de tyngst belastade självutnämnda djävulens advokaterna är La Reine-mannen som sedan 1983 dömts nio gånger till sammanlagt 23 års fängelse.En annan kriminell försvarare, Johan Petri, bad om uppskov med en rättegång mot honom själv eftersom han skulle vara ombud för en annan kriminell den aktuella tiden.Stockholms tingsrätt hade fram till förra året en lista över olämpliga ombud, men den används inte längre och kontrollen är numera där som i landets övriga tingsrätter obefintlig.
 
På väg till dagens knog kanske Carl funderar;
 
Att man nio gånger har åkt fast,
ska väl inte läggas en till last
tänk vilken erfarenhet
och hur mycket jag vet
 
om lagens alla små hål,
hur man vinner ett mål
och får en annan brottsling på fri fot
det finns väl inget att invända mot?
 
Det finns kanske anledning att minnas Jeremy Benthams ord; Advokater är de enda som inte straffas för lagförakt.